• Φασματοσκοπία υπέρυθρου (FT-IR).
  • Φασματοφωτομετρία ορατού-υπεριώδους (UV-VIS) με δυνατότητα Diffuse και Specular Reflectance.
  • Αέρια χρωματογραφία (GC).
  • Φασματογραφία μάζας (MS).
  • Χαρακτηρισμός επιφάνειας και πορώδους υλικών με χημική και φυσική ρόφηση.
  • Ηλεκτροχημικές συσκευές ανάλυσης διεπιφανειών. Ποτενσιομετρία. Κυκλική βολτομετρία.
  • Συσκευές συνεχούς ροής και αντιδραστήρες.
  • Ζυγός ακριβείας.
  • Αναλυτής χημειοφωταύγειας οξειδίων του αζώτου (NOx).
  • Ρυθμιστές ροής υψηλής ακρίβειας.
  • Συσκευή καθαρισμού αέρα.
  • Εκτεταμένη γκάμα χημικών αντιδραστηρίων.
  • Υαλουργικός – Μηχανολογικός εξοπλισμός.
  • Πλανητικός σφαιρόμυλος.