1. Μονογραφίες

"Non-Faradaic Electrochemical Modification of Catalytic Activity: A Status Report". C.G. Vayenas, S. Bebelis, I.V. Yentekakis and H.-G. Lintz. Μονογραφία, ειδική έκδοση στο περιοδικό Catalysis Today. Elsevier, Catal. Today, 11, 303-445 (1992).

2. Κεφάλαια σε βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων, ευρείας χρήσεως (Handbooks)

"Electrochemical Modification of Catalytic Activity"

C.G. Vayenas and I.V. Yentekakis, "Handbook of Heterogeneous Catalysis", (G. Ertl, H. Knοzinger and J. Witkamp Eds), VCH Publishers, Weinheim, Vol. 3, pp 1310-1325 (1997). "

“EPOC with alkaline conductors-implementations in emissions control catalysis”

I.V. Yentekakis, P. Vernoux, A. Caravaca, in “Electrochemical Promotion of Catalysis” (C.G. Vayenas and P. Vernoux Eds.), Springer-Nature”

“Electrocatalysis and Electrochemical Reactors"

C.G. Vayenas, S. Bebelis, I.V. Yentekakis and S. Neophytides, "The CRC Handbook of Solid State Electrochemistry" (P.J. Gellings and H.J.M. Bouwmeester Eds), Chapter 13, pp 445-480 (1997).”

“The effective-double-layer as an efficient tool for the design of sinter-resistant catalysts”

I.V. Yentekakis, in “Electrochemical Promotion of Catalysis” (C.G. Vayenas and P. Vernoux Eds.), Springer-Nature”

“Three-Way Catalysis”

I.V. Yentekakis and M. Konsolakis, in “Handbook of Perovskites and Related Mixed Oxides”, Eds. P. Granger, V. Parvulescu, S. Kaliaguine, W. Prellier, Wiley-VCH, N.Y., 2016”

3. Βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων (ως Guest Editor)

 

“Advances in Heterocatalysis by Nanomaterials” 

Edited by Ioannis V. Yentekakis and Wei Chu,Printed Edition of the Special Issue Published in Nanomaterials, MDPI 

“Emissions Control Catalysis”

Edited by Ioannis V. Yentekakis and Philippe Vernoux, Printed Edition of the Special Issue Published in Catalysts, MDPI.

10th Anniversary of Nanomaterilas-Recent Advances in Environmental Nanoscience and Nanotechnology”. 

Edited by Ioannis V. Yentekakis, Printed Edition of the Special Issue Published in Nanomaterials, MDPI

4. Βιβλία Ελληνικών Εκδόσεων

"ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ: Επιπτώσεις, Έλεγχος & Εναλλακτικές Τεχνολογίες"

2η Βελτιωμένη Έκδοση (782 σελίδες),Ι. Γεντεκάκης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2010.

"ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ",

(60 σελίδες), I. Γεντεκάκης, Εσωτερικές Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πάτρας, 1998

"ΦYΣIKEΣ ΔIEPΓAΣIEΣ: Ανάλυση και Σχεδιασμός”

(464 σελίδες), I. Γεντεκάκης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2010.

"ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ: Επιπτώσεις, Έλεγχος & Εναλλακτικές Τεχνολογίες"

1 η Έκδοση (420 σελίδες), Ι. Γεντεκάκης, Εκδόσεις Α. Τζιόλα Ο.Ε., Θεσσαλονίκη, 1999. 

5. Βιβλία Πανεπιστημιακών Παραδόσεων & Σημειώσεων

  • "ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ", (90 σελίδες), I. Γεντεκάκης. Για διδασκαλία στα πλαίσια του ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία» του τμ. ΜΗΧΟΠ, Πολ. Κρήτης, 1999. 

  • "ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ: Trickle-bed and Fluidized-bed Reactors", (20 σελ), I. Γεντεκάκης, Εκπαιδευτικές Σημειώσεις στα πλαίσια του ΠΜΣ Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πάτρας, 1998.

  • "ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ" (220 σελίδες), Ι. Γεντεκάκης, Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Σημειώσεις για το μάθημα «Φυσικοχημεία» των τμημάτων ΜΗΠΕΡ, ΜΗΧΟΠ του Πολ. Κρήτης, Διαθέσιμες on-line μέσω του συστήματος e-class του Πολ. Κρήτης, 2001. 

  • "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ" (135 σελίδες), Ι. Γεντεκάκης, Ηλεκτρονικές Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων στα πλαίσια του μαθήματος Φυσικοχημείας των τμημάτων ΜΗΠΕΡ και ΜΗΧΟΠ του Πολ. Κρήτης, Διαθέσιμες on-line μέσω του συστήματος eclass του Πολυτεχνείου Κρήτης 2001 

  • "ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ" (170 σελίδες), Ι. Γεντεκάκης, Πανεπιστημιακές Παραδώσεις στα πλαίσια του Υποχρεωτικού Μαθήματος Θερμοδυναμικής του τμήματος ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης, 2001.

To top