• Φασματοσκοπία υπέρυθρου (FT-IR).
 • Φασματοφωτομετρία ορατού-υπεριώδους (UV-VIS) με δυνατότητα Diffuse και Specular Reflectance.
 • Αέρια χρωματογραφία (GC).
 • Φασματογραφία μάζας (MS).
 • Χαρακτηρισμός επιφάνειας και πορώδους υλικών με χημική και φυσική ρόφηση.
 • Ηλεκτροχημικές συσκευές ανάλυσης διεπιφανειών. Ποτενσιομετρία. Κυκλική βολτομετρία.
 • Συσκευές συνεχούς ροής και αντιδραστήρες.
 • Ζυγός ακριβείας.
 • Αναλυτής χημειοφωταύγειας οξειδίων του αζώτου (NOx).
 • Ρυθμιστές ροής υψηλής ακρίβειας.
 • Συσκευή καθαρισμού αέρα.
 • Εκτεταμένη γκάμα χημικών αντιδραστηρίων.
 • Υαλουργικός – Μηχανολογικός εξοπλισμός.
 • Πλανητικός σφαιρόμυλος.