Δημοσιεύσεις Σε Πρακτικά Συνεδρίων

Hydrogen Production Via Propane Steam Reforming Reaction Over Alkali Promoted Ru/TiO2 CatalystA. Kokka, T. Ramantani, I.V. Yentekakis, and P. Panagiotopoulou. Third EURECA-PRO Conference, Chania, 26-29 September 2023 

Effect Of Morphological Characteristics Of Supported Platinum Catalysts On Their Activity For The Water Gas Shift Reaction. A. Androulakis, E. Nikolaraki, I. Yentekakis, P. Panagiotopoulou. Third EURECA-PRO Conference, Chania, 26-29 September 2023 

Catalytic performance and stability of Ru nanoparticles supported on novel Ce-based aminoclay for Sabatier reaction. C. Drosou, A. Kaloudi, P. Zygouri, K. Spyrou, D.P. Gournis, and I.V. Yentekakis. "". Third EURECA-PRO Conference, Chania, 26-29 September 2023 

Ni/CeO­­2 catalysts for dry reforming of methane: Effect of the support synthesis method and its resulting nanomorphology. E. Nikolaraki, S. Fanourgiakis, C. Drosou, K. M. Papazisi, S. Balomenou, D. Tsiplakides and I. V. Yentekakis. Third EURECA-PRO Conference, Chania, 26-29 September 2023 

"Catalytic performance and stability of Ru on Ce-based Aminoclay carriers for Sabatier reaction". A. Kaloudi, C. Drosou, K. Spyrou, P. Zygouri,  I. V. Yentekakis, D. P. Gournis. XXXVII (37th) Panhellenic Conference on Solid State Physics & Materials Science, 17-20 September 2023, Thessaloniki
Καταλύτες (Ru-)Ni/SBA-15 στην αντίδραση Sabatier. Γ. Μποτζολάκη, Ε. Νικολαράκη, Α. Ροντογιάννη, Ν. Χαλμπές, Π. Ζυγούρη, Ν. Χαρισίου, Μ.Α. Γούλα, Μ.Α. Καρακασσίδης, Δ. Γουρνής*, Ι. Γεντεκάκης. 16ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, 20-22 Οκτωβρίου, 2022, Χανιά
Μεθανιοποίηση του CO σε διεσπαρμένα νανοσωματίδια Rh, Ru, Ir και Ni: Επίδραση της φύσης της ενεργού φάσης και του υποστρώματος. Γεωργία Μποτζολάκη, Ανατολή Ροντογιάννη, Σωτήρης Φανουργιάκης, Έρση Νικολαράκη, Γραμματική Γούλα, Ιωάννης Γεντεκάκης. 16ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, 20-22 Οκτωβρίου, 2022, Χανιά

Καταλυτική οξείδωση του CO παρουσία περοβσιτικών οξειδίων LaMnO3 ενισχυμένων με υποκαταστάτες Cο2+ και Cu2+. Ν.Δ. Χαρισίου, Γ. Ι. Σιακαβέλας, Α Τσιότσιας, Χ. Γιώτας, Β. Ρόβα, Ι. Γεντεκάκης, Μ.Α. Γούλα. 16ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, 20-22 Οκτωβρίου, 2022, Χανιά

Εκλεκτική Αναγωγή Οξειδίων του Αζώτου, ΝΟx (SCR) σε περοβσκιτικά υλικά παρουσία CxHyz), H2 και CO: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Δρόσου K, Γεωργιάδης A, Χαρισίου N, Γούλα M, Γεντεκάκης I.16ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, 20-22 Οκτωβρίου, 2022, Χανιά 

Μερική υποκατάσταση του La από Sr σε περοβσκίτες La1-xSrxMnO3 και η επίδρασή της στην καταλυτική οξείδωση του CO και του CH4. Δρόσου K, Γεωργακοπούλου Θ, Φανουργιάκης Σ, Αρτεμάκης Γ, Νικολαράκη Ε, Στρατάκης Α, Ματσούκα Χ, Ναλμπαντιάν Λ, Ζασπάλης Β, Χαρισίου Ν, Γούλα Μ, Γεντεκάκης. 16ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, 20-22 Οκτωβρίου, 2022, Χανιά

"Επισκόπηση πρόσφατων προσπαθειών προώθησης της διεργασίας ξηρής αναμόρφωσης του μεθανίου με διμεταλλικούς καταλύτες που περιέχουν νικέλιο και γειτονικά μεταβατικά μέταλλα". Γ. Αρτεμάκης, E. Νικολαράκη, Π. Παναγιωτοπούλου, Ι. Γεντεκάκης . 16ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Χανιά, 20-22 Οκτωβρίου 2022

A comparative study of the CO2 methanation efficiency of dispersed Rh, Ru and Ir nanoparticles: Effect of metal nature and supporting material . Georgia Botzolaki, Anatoli Rontogianni, Grammatiki Goula, Ersi Nikolaraki, Sotiris Fanourgiakis, Ioannis V. Yentekakis. 9th IUPAC International Conference on Green Chemistry (9th ICGC), Athens 5-9 September 2022

Catalyst nanoparticles stabilization and/or redispersion: A new anti-sintering strategy based on the effect of the Oδ- electric double layer account of metal-support interactions .I.V. Yentekakis. 9th IUPAC International Conference on Green Chemistry (9th ICGC), Athens 5-9 September 2022

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Mg2+ ΚΑΙ La3+ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Li/CEO2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ CH4 .Γιώργος Σιακαβέλας , Νικόλαος Δ. Χαρισίου , Αγγελική Λάτσιου , Μαρία Πατακούρα , Βασίλης Λάτσιος , Ιωάννης Γεντεκάκης , Μαρία Α. Γούλα.13ο  Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 2-4 Ιουνίου, 2022, Πάτρα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΟ- ΚΑΙ ΔΙ- ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Ru-Ni/SBA15 ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΤΟΥ CO2 ΠΡΟΣ CH4 .Γ. Μποτζολάκη , Ε. Νικολαράκη , Α. Ροντογιάννη , Ν. Χαλμπές , Π. Ζυγούρη , Ν. Χαρισίου , Μ.Α. Γούλα , Μ.Α. Καρακασσίδης , Δ. Γουρνής, Ι. Γεντεκάκης.13ο  Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 2-4 Ιουνίου, 2022, Πάτρα

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΟΥ CO ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ Ο2, ΣΕ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Ir ΠΑΝΩ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΜΙΚΤΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ Al2O3-CexZr1-xO2.  Δρόσου Κ., Φουντούλη Θ., Αρτεμάκης Γ., Ο. Γκιάτα, Στρατάκης Α., Χαρισίου Ν., Γούλα Μ., Γεντεκάκης Ι. 13ο  Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 2-4 Ιουνίου, 2022, Πάτρα

ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Ir/La1-xSrxMnO3 ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΟΥ CO ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ Ο2.  Δρόσου Κ., Στρατάκης A., Νικολαράκη Ε., Φουντούλη Θ., Νικολάου Β., Κοίλια Ε., Αρτεμάκης Γ., Ματσούκα Χ., Ναλμπαντιάν Λ., Ζάσπαλης Β., Χαρισίου Ν., Γούλα Μ., Γεντεκάκης Ι. 13ο  Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 2-4 Ιουνίου, 2022, Πάτρα

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ CH­­4 ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ Ο2 ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ir/La1-xSrxMnO3 . Δρόσου K., Γεωργακοπούλου Θ., Φανουργιάκης Σ., Νικολαράκη Ε., Αρτεμακης Γ., Στρατάκης Α., Ματσούκα Χ., Ναλμπαντιάν Λ., Ζάσπαλης Β., Χαρισίου Ν., Γούλα Μ., Γεντεκάκης Ι. 13ο  Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 2-4 Ιουνίου, 2022, Πάτρα

"Επίδραση του φορέα στην ενεργότητα,εκλεκτικότητα και σταθερότητα υποστηριγμένων νανοσωματιδίων Ir κατά την ξηρή αναμόρφωση του μεθανίου". Ε. Νικολαράκη, Γ. Γούλα, Π. Παναγιωτοπούλου, Κ. Κούση, Γ. Κυριακού, Δ. Κονταρίδης, R.M. Lambert, I. Γεντεκάκης. 13o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 2-4 Ιουνίου 2022

"Ξηρή αναμόρφωση μεθανίου για παραγωγή υδρογόνου σε υποστηριγμένους μεταλλικούς καταλύτες: Επίδραση της φύσης του μετάλλου και του φορέα".  Α. Ανδρουλάκης, I. Γεντεκάκης, Π. Παναγιωτοπούλου. 13o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής,Πάτρα, 2-4 Ιουνίου 2022

ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η2 ΚΑΙ C3H6 ΠΑΡΟΥΣΙΑ Ο2 ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 1% Ir/ACZ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟ ΑΠΟ ΔΙΕΡΓΑΣΊΕΣ ΚΑΥΣΗΣ. Θεοδωρίδης Γ.Ι., Τσιότσιας Α., Χαρισίου Ν.Δ., Γεντεκάκης Γ., Γούλα Μ.Α.  1o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική», Kοζάνη, 2021

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ CO, H2 ΚΑΙ HC ΩΣ ΑΝΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. Θεοδωρίδης Γ.Ι., Χαρισίου Ν.Δ., Γεντεκάκης Γ., Γούλα Μ.Α.. 1o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική», Kοζάνη, 2021

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ιr ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΜΙΚΤΑ ΟΞΕΙΔΙΑ Al2O3-CexZr1-xO2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ CO: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ. Δρόσου Κ., Φουντούλη Θ., Χαρισίου Ν.Δ., Γούλα Μ.Α., Γεντεκάκης I. 1o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική», Kοζάνη, 2021

 An overview of recent advances in catalytic decomposition of N2O on noble metal and metal oxide catalysts. Φουντούλη Θ., Δρόσου Κ., Αρτεμάκης Γ. , Χαρισίου Ν.Δ., Γούλα Μ.Α., Γεντεκάκης I. 7o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο - Διαχείριση Βιομηχανικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων, CRETE 2021

H2 and/or C3H6 assisted selective catalytic reduction of NOx over Ir/ACZ catalysts. Θεοδωρίδης Γ.Ι., Χαρισίου Ν.Δ., Τσιότσιας Α., Δρόσου Κ., Γεντεκάκης I., Γούλα Μ.Α.  7o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο - Διαχείριση Βιομηχανικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων, CRETE 2021

Activity, Stability and limit cycles behavior of CO oxidation over Ir/La1-xSrxMnO3 - perovskite catalysts. Δρόσου Κ., Στρατάκης Α.,  Φουντούλη Θ., Νικολάου Β., Ματσούκα Χ ., Ναλμπαντιάν Λ., Ζασπάλης Β., Χαρισίου Ν.Δ., Γούλα Μ.Α., Γεντεκάκης I. . 7o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο - Διαχείριση Βιομηχανικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων, CRETE 2021

CO oxidation on supported iridium nanoparticles under excess O2 conditions: study of rate hysterisis phenomena.  Δρόσου Κ., Στρατάκης Α.,  Φουντούλη Θ., Αρτεμάκης Γ. , Χαρισίου Ν.Δ., Γούλα Μ.Α., Γεντεκάκης I .7o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο - Διαχείριση Βιομηχανικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων, CRETE 2021

 Μετατροπή του CO με χρήση καταλυτών Ir: Επίδραση της σύστασης του φορέα και της μεθόδου παρασκευής στην καταλυτική ενεργότητα και σταθερότητα. Δρόσου Κ., Φουντούλη Θ., Χαρισίου Ν.Δ., Γούλα Μ.Α., Γεντεκάκης I . 17ο Διεθνές Συνέδριο στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία, CEST, 2021, Αθήνα 

Εκλεκτικοί και σταθεροί καταλυτές νικελίου στηριζόμενοι σε CeO2 ενισχυμένοι με Sm 3+, Pr 3+ και Μg 2+ για την αντίδραση μεθανοποίησης CO2. Σιακαβέλας Γ.Ι., Χαρισίου Ν.Δ., AlKhoori S., AlKhoori A.A., Sebastian V., Hinder S.J., Baker M.A., Γεντεκάκης Γ., Πολυχρονοπούλου Κ., Γούλα Μ., 1 o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων – Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική, Κοζάνη, 26-28 Φεβρουαρίου, 2021.

Οξειδωτική σύζευξη του μεθανίου προς ανώτερους υδρογονάνθρακες παρουσία καταλύτη Li/ΜgO-CeO2. Επίδραση της προσθήκης του Μg 2+ και του Li+ .Σιακαβέλας Γ.Ι., Χαρισίου Ν.Δ., Γεντεκάκης Γ., Πολυχρονοπούλου Κ., Γούλα Μ., 1 o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων – Ορυκτοί ΠόροιΠεριβάλλον-Χημική Μηχανική, Κοζάνη, 26-28 Φεβρουαρίου, 2021.

Προσρόφηση υδρόθειου με χρήση εμπορικού μοριακού κόσκινου (ζεόλιθο) με σκοπό την απομάκρυνση του από αέρια ρεύματα. Γεωργιάδης A.Γ., Χαρισίου Ν.Δ., Σταύρου Σ., Γεντεκάκης Γ., Γούλα Μ.Α., 1 o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων – Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική, Κοζάνη, 26-28 Φεβρουαρίου, 2021.

Απομάκρυνση υδρόθειου με χρήση προσροφητικών υλικών από βιομηχανικά αέρια ρεύματα. Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Γεωργιάδης A.Γ., Χαρισίου Ν.Δ., Σταύρου Σ., Γεντεκάκης Γ., Γούλα Μ.Α., 1 o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων – Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική, Κοζάνη, 26-28 Φεβρουαρίου, 2021.

SUPPORT-INDUCED EFFECTS ON THE IRIDIUM NANOPARTICLES ACTIVITY, SELECTIVITY AND STABILITY PERFORMANCE UNDER THE CO2 REFORMING OF METHANE REACTION . Ioannis V. Yentekakis, Georgios Kyriakou, Richard M. Lambert, Paraskevi Panagiotopoulou, Kalliopi Kousi, Dimitris I. Kondarides, Grammatiki Goula.. 12th International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-2021 – On-line conference) September 19-23, 2021

The effect of Fe promotion in Ni-based catalysts for the methanation of CO2. Tsiotsias A.I., Charisiou N.D., Yentekakis I.V., Goula M.A., EUBCE2021 (29th European Biomass Conference and Exhibition), Marseille, France, April 26-29, 2021.

The effect of lithium on the activity and selectivity of undoped and Sm-doped CeO2 catalysts in oxidative coupling of bio-methane to C2+ hydrocarbons. Siakavelas G.I., Charisiou N.D., Yentekakis I.V., Polychronopoulou K., Goula M.A., EUBCE2021 (29th European Biomass Conference and Exhibition), Marseille, France, April 26-29, 2021.

Remarkable activity, selectivity, and stability of innovative Ni catalysts for the CO2 methanation process at low reaction temperature. Siakavelas G.I., Charisiou N.D., Yentekakis I.V., Polychronopoulou K., Goula M.A., EUBCE2021 (29th European Biomass Conference and Exhibition), Marseille, France, April 26-29, 2021.

Siakavelas G.I., Charisiou N.D., Yentekakis I.V., Polychronopoulou K., Goula M.A., Oxidative coupling of methane reaction on Li/Mg-CeO2 catalysts. CHISA2020 (24th International Congress of Chemical and Process Engineering), Virtual, March 15-18, 2021.

Dynamic Adsorption – Desorption Measurements of a commercial molecular sieve for the separation of C2H4, C2H6, CO2, CO and CH4. Siakavelas G.I., Georgiadis A.G., Charisiou N.D., Yentekakis I.V., Goula M.A., CHISA2020 (24th International Congress of Chemical and Process Engineering), Virtual, March 15-18, 2021.

An equilibrium and kinetic study based on Hydrogen Sulfide adsorption tests using an Industrial Zeolite. Georgiadis A.G., Charisiou N.D., Yentekakis I.V., Goula M.A., CHISA2020 (24th International Congress of Chemical and Process Engineering), Virtual, March 15-18, 2021.

Renewable CH4 production via CO2 hydrogenation over mono- and bi-metallic Ru-Ni/MCM-41 catalysts. A. Rontogianni , Ν. Chalmpes , E. Nikolaraki , G. Botzolaki , G. Goula , P. Zygouri , N.D. Charisiou, M.A. Goula, D. Moschovas , A. Avgeropoulos , M.Α. Karakassides, D. Gournis, I.V. Yentekakis 12o International Conference of Hydrogen Production, ICH2P  Italy 2021   

Capture and methanation of CO2 using dual-function materials (DFMs). Tsiotsias A.I., Charisiou N.D., Yentekakis I.V., Goula M.A. 1 st International Electronic Conference on Catalysis Sciences, November 10-30, 2020.

Removal of Hydrogen sulfide (H2S) using MOFs: A review of the latest developments. Georgiadis A.G., Charisiou N.D., Yentekakis I.V., Goula M.A. 1 st International Electronic Conference on Catalysis Sciences, November 10-30, 2020.

 

“CO2 methanation by H2 on Rh nanoparticles dispersed on supports with different values of lattice oxygen ion lability” G. Botzolaki, G. Goula, A. Rontogianni, E. Nikolaraki, N. Chalmpes, P. Zigouri, D. Gournis, M.A. Karakassides, I.V. Yentekakis Proc. 12th Panhellenic Scientific Congress of Chemical Engineering, Athens, Greece 29-31 May 2019.

“Effect of lattice oxygen ion lability of the support on the oxidative state and catalytic performance of Rh nanoparticles under dry reforming of biogas reaction” G. Goula, G. Botzolaki, G. Artemakis, I Betsi-Argyropoulou, M. Hatzisymeon, K. Kousi, D. Kondarides, G. Kyriakopu, I.V. Yentekakis Proc. 12th Panhellenic Scientific Congress of Chemical Engineering, Athens, Greece 29-31 May 2019.

“Stabilization and/or redispersion of catalyst nano-particles by means of metal-support interactions. Interpretation via a novel mechanistic model” I.V. Yentekakis, G. Goula Proc. 12th Panhellenic Scientific Congress of Chemical Engineering, Athens, Greece 29-31 May 2019.

“GRAPHENE/CYTOCHROME C HYBRID THIN FILMS PREPARED BY A MODIFIED LANGMUIR-SCHAEFER METHOD” N. Chalmpes, M. Patila, K. Spyrou, Ch. Gioti, A. Kouloumpis, K.C. Vasilopoulos, Ch. Alatzoglou, I.V. Yentekakis, M. A Karakassides, H. Stamatis, P. Rudolf, D. Gournis Proc. 12th Panhellenic Scientific Congress of Chemical Engineering, Athens, Greece 29-31 May 2019.

Διερεύνηση της απενεργοποίησης μέσω εναπόθεσης άνθρακα των ενισχυμένων με CeO2 ή La2O3 καταλυτών Ni/ZrO2 κατά τη διάρκεια της ξηρής αναμόρφωσης του βιοαερίου. Σιακαβέλας Γ.Ι., Χαρισίου Ν.Δ., Τζούνης Λ., Γεντεκάκης Ι., Γούλα Μ.Α., 15ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Ιωάννινα, 18-20 Οκτωβρίου 2018

“Effect of oxygen lability of the support on the catalytic activity and selectivity of supported Rh catalysts under the CO2 hydrogenation reaction towards CH4 production” G. Botzolaki, G. Goula, E. Nikolaraki, M. Goula, D. Gournis, I.V. Yentekakis 15th Panhellenic Catalysis Symposium, Ioannina, Greece, Book of Abstracts, pp. 117, 2018.

“Investigating the deactivation due to carbon deposition of CeO2 or La2O3 modified Ni/ZrO2 catalysts during the dry reforming of biogas” G.I. Siakavelas, N.D. Charisiou, L. Tzounis, I.V. Yentekakis, M.A. Goula 15th Panhellenic Catalysis Symposium, Ioannina, Greece, Book of Abstarcts, pp. 26, 2018.

“Ionically conducting materials as effective catalyst supports with potential implementations on catalytic systems that play a critical role in environmental protection” Invited Plenary lecture. I.V. Yentekakis, 6 th International Conference on Environmental Chemistry and Engineering, July 24-25, 2017, Rome, Italy

“Structural investigation of carbon morphology on Ni/Lanthanum-Zirconium oxide catalysts used for the biogas dry reforming reaction” I.Tsiaoussis, N.D. Charisiou, M.A. Goula, L.Tzounis, I.V. Yentekakis, Bruno Domenichini, 14th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN17), 4-7 July 2017, Thessaloniki, Gr.

Effect of sintering temperature on the N2O decomposition catalytic behaviour of Ir/Al2O3 catalysts. E. Pachatouridou, E.F. Iliopoulou, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis 11th Panhellenic Scientific Symposium of Chemical Engineering, 25-27 May 2017, Thessaloniki, Greece.

Structural investigation of carbon morphology on Ni/Cerium-Zirconium oxide catalysts used for the biogas dry reforming reaction. Tsiaoussis I., Charisiou N.D., Goula M.A., Tzounis L., Yentekakis I.V., Vourlias G., Chassagnon R., Domenichini B., AEMC2017 (European Advanced Materials Congress), Stockholm, Sweden, August 22-24, 2017.

Hydrogen rich mixtures via the dry reforming of biogas over La2O3-modified Ni/Al2O3 catalysts: Insights into the formation of carbon. Charisiou N.D., Papageridis K.N., Stavrou S., Tzounis L., Yentekakis I.V., Goula M.A., 3 rd International Conference on Hydrogen Energy, Guilford Surrey, England, September 11-13, 2017.

Μελέτη σταθερότητας καταλυτών Ni/Al2O3 ενισχυμένων με CeO2 στην αντίδραση ξηρής αναμόρφωσης βιοαερίου για την παραγωγή αερίου σύνθεσης. Παπαπαντελίδης Γ., Σιακαβέλας Γ., Χαρισίου Ν.Δ., Αβραάμ Δ.Γ., Ιορδανίδης Α., Γεντεκάκης Ι., Γούλα M.A., 11o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, 25-27 Μαΐου 2017.

Παραγωγή αερίου σύνθεσης μέσω της ξηρής αναμόρφωσης του βιοαερίου παρουσία καταλυτών Ni/ZrO2 ενισχυμένων με La2O3 ή CeO2. Γούλα Μ.Α., Σιακαβέλας Γ.Ι., Χαρισίου Ν.Δ., Παπαγερίδης Κ.Ν., Αβραάμ Δ.Γ., Παναγιωτοπούλου Π., Γεντεκάκης Ι., 14ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Πάτρα, 13-15 Οκτωβρίου 2016.

An experimental and theoretical investigation of the biogas dry reforming reaction over Ni supported on modified with CeO2 or La2O3 zirconia catalysts. Goula M.A., Charisiou N.D., Siakavelas G., Papageridis K.N., Avraam D.G., Baklavaridis A., Tzounis L., Panagiotopoulou P., Yentekakis I.V., CCESC2016 (3rd International Symposium on Catalysis for Clean Energy and Sustainable Chemistry), Madrid, Spain, September 7-9, 2016.

Syngas production via the biogas dry reforming reaction over Ni supported on zirconia modified with CeO2 or La2O3 catalysts. Goula M.A., Siakavelas G., Papageridis K.N., Charisiou N.D., Panagiotopoulou P., Yentekakis I.V., WHEC2016 (21st World Hydrogen Energy Conference), Saragossa, Spain, June 13-16, 2016.

An additional major effect of the effective (electrical) double layer in heterogeneous catalysis I.V. Yentekakis 14th Panhellinic Catalysis Symposium, Patras, Greece, 2016.

Biogas reforming on supported Ir catalysts: The effect of CeO2 on catalytic behavior and stability. I.V. Yentekakis, G. Goula, I. Petsi-Argyropoulou, M. Hatzisymeon, P. Panagiotopoulou, K. Kousi, D. Kondarides, M. Taylor, G. Kyriakou, R.M. Lambert 14th Panhellinic Catalysis Symposium, Patras, Greece, 2016

Study of the catalytic activity, stability and carbon deposition on supported Rh catalysts under dry methane reforming. G. Goula, I. Petsi-Argyropoulou, M. Hatzisymeon, P. Panagiotopoulou, K. Kousi, D. Kondarides, M. Taylor, G. Kyriakou, R.M. Lambert, I.V. Yentekakis, 14th Panhellinic Catalysis Symposium, Patras, Greece, 2016.

Production of synthesis gas from biogas dry reforming under La2O3 or CeO2 modified Ni/ZrO2 catalysts. M.A. Goula, G.I. Siakavelas, N.D. Charisiou, K.N. Papageridis, D.G. Avraam, P. Panagiotopoulou, I.V. Yentekakis. 14th Panhellinic Catalysis Symposium, Patras, Greece, 2016.

Energy production and winery organic byproduct treatment. E. Nikolaidou, M. Iosifidou, Ι. Υentekakis, G. Goula, A. Aivasidis, V. Diamantis, V. Triantafillou, Proc. 5 th Int. Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE-2015) @ SECOTOX Conference, Mykonos island, Greece June 14-18, 2015

Effect of alkali promoters (K) on nitrous oxide decomposition over Ir/Al2O3, E. Papista, E. Pachatouridou, M.A. Goula, G.Ε. Marnellos, E. Iliopoulou, M. Konsolakis and I.V. Yentekakis, Proc. 10thInternational Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control, pp.323-338 (2015).

Effect of SO2 on the catalytic decomposition of N2O over ceria promoted Ir/Al2O3 catalyst. E. Pachatouridou, E.F. Iliopoulou, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis, 10th National Congress of Chemical Engineering, Patras, Greece, 2015.

“N2O decomposition over structurally modified noble metals/Al2O3 catalysts”, Ε. Papista, N. Kaklidis, E. Pachatouridou, A. Delimitis, E.F. Iliopoulou, G. Goula, I.V. Yentekakis, G. Marnellos, M. Konsolakis, 10th National Congress of Chemical Engineering, Patras, Greece, 2015.

Catalytic decomposition of N2O over Ir/Al2O3 catalysts: Effect of structural promoters and reaction conditions. E. Papista, N. Kaklidis, E. Pachatouridou, E.F. Iliopoulou, I.V. Yentekakis, G.E. Marnellos, T. Kraia, M. Konsolakis. 10th National Congress of Chemical Engineering, Patras, Greece, 2015.

Dry reforming of biogas: Effect of the support on the catalytic behavior of supported mono- and bi-metallic Irbased catalysts. G. Goula, P. Panagiotopoulou, A. Kasioni, S. Fanouriakis, G. Palioudaki, Ch. Papageorgiou, E. Diamadopoulos, I.V. Yenteklakis, D. Matzavinos, E. Nikolaidou, M. Iosifidou. 10th National Congress of Chemical Engineering, Patras, Greece, 2015.

“Nitrous oxide decomposition over Al2O3 supported noble metals (Pt, Pd, Ir): Effect of metal loading and feed composition”E. Papista, E. Pachatouridou, E.F. Iliopoulou, A. Delimitis, G. Goula, I.V. Yentekakis, G.E. Marnellos, M. Konsolakis, Proc. 13th International Conference on Clean Energy 2014, June 8-12, Istanbul, Turkey, pp. 2593-2600 (2014).

“N2O decomposition over structurally promoted Ir/Al2O3 catalysts” “E.F. Iliopoulou, E. Pachatouridou, E. Papista, A. Delimitis, G. Marnellos, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis, 8 th International Congress on Environmental Catalysis, EC-P-08 (2014).

“The effect of Ce0.8La0.2O1.9 support modifiers on the mictrostructure and N2O decomposition (de-N2O) performance of γ-Al2O3 supported Ir catalysts”, A. Delimitis, E. Pachatouridou, E. Papista, E.F. Iliopoulou, G.E. Marnellos, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis, Proc. 18th International Mivroscopy Congress, MS-1-P-1589 (2014).

“Electron microscopy study of the structure of Ir catalysts supported on modified γ-Al2O3 supports for the catalytic decomposition of N2O” A. Delimitis, E. Pachatouridou, E. Papista G.E. Marnellos, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis and E.F. Iliopoulou, Proc. 13th Panhellenic Catalysis Congress, Paleos Agios Athanasios Pellas, 2014, pp. 68.

“Catalytic decomposition of N2O on structurally promoted (by CeO2, La2O3) noble metal catalysts (Pt, Pd)/γAl2O3” E. Papista, E. Pachatouridou, E.F. Iliopoulou, I.V. Yentekakis, G. Goula, G.E. Marnellos, M. Konsolakis, Proc. 13th Panhellenic Catalysis Congress, Paleos Agios Athanasios Pellas, 2014, pp. 76

“Electrochemical promotion by potasium of Pd electro-catalysts during N2O decomposition” E. Papista, M. Ouzounidou, G. Goula, I.V. Yentekakis, M. Konsolakis, G.E. Marnelos Proc. 13th Panhellenic Catalysis Congress, Paleos Agios Athanasios Pellas, 2014, pp. 89.

“Preferential oxidation of CO in H2 rich conditions over mono- or bi-metallic Pt-based catalysts: the effect of the support and/or electropositive surface promoters on their catalytic efficiency” E. Zabetakis, A. Bolbou, G. Goula, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis Proc. 9o Panhellenic Symposium in Chemical Engineering, Athens, 2013

“Synergistic effect of structural (CeO2, La2O3) and surface (Κ) promoters during the N2O decomposition over Pt/Al2O3 monolithic catalysts” M. Konsolakis, F. Aligizou, G. Goula, I.V. Yentekakis Proc. 9o Panhellenic Symposium in Chemical Engineering, Athens, 2013.

“Effect of metal loading and reaction conditions on the N2O decomposition over precious metal catalysts (Pt, Pd, Ir) supported on Al2O3” E. Papista, N. Kaklidis, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis, G. Goula, G.E. Marnellos Proc. 9o Panhellenic Symposium in Chemical Engineering, Athens, 2013

“A comparative study of the steam reforming of C2H5OH for Η2 production over transition metal catalysts supported on CeO2” Y. Ioakimides, M. Ouzounidou, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis, G.E. Marnellos Proc. 9o Panhellenic Symposium in Chemical Engineering, Athens, Greece, 2013.

“Insight into the role of electropositive promoters in emission control catalysis: an in situ DRIFTS study of NO reduction by C3H6 over Na-promoted Pt/Al2O3 catalysts” M. Konsolakis, I.V. Yentekakis Proc. 9th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC9), Brussels, August 29-31, 2012, Vol.3, pp. 249-259.

Spectroscopic study (XPS, DRIFTS) of the effect of SO2 και Η2Ο on the surface chemistry of Pd/Al2O3 catalysts during N2O reduction by CH4 under excess O2 conditions. M. Konsolakis, I.V. Yentekakis, G. Goula, E. Papista, N. Kaklides, G.E. Marnellos, Proc. 12th Panhellenic Catalysis Congress, Georgioupoli, Chania, 2012

Development of a novel process for electricity production from carbon via an internal carbon catalytic gasification fuel cell. M. Konsolakis, G.E. Marnellos, V. Stathopoulos, I.V. Yentekakis, V. Kiriakou, I. Karagounis Proc. 12th Panhellenic Catalysis Congress, Georgioupoli, Chania, 2012

The effect of rare earth oxides (CeO2, La2O3) on the catalytic decomposition of Ν2Ο Pt/Al2O3-(CeO2+La2O3) monoliths. M. Konsolakis, C. Drosou, M. Goula, I.V. Yentekakis Proc. 12th Panhellenic Catalysis Congress, Georgioupoli, Chania, 2012

The effect of the support on the catalytic behavior of Pt and Pt-Ni catalysts during the preferential CO oxidation : A low temperature activity maximum ( 120-150ο C) E. Zabetakis, A. Bolbou, I.V. Yentekakis Proc. 12th Panhellenic Catalysis Congress, Georgioupoli, Chania, 2012

Steam reforming of iso-octane for H2 production over Cu catalyst supported on rare earth oxides. Z. Ioakimides, Α.Α. Αl-Musa, M. OuzounidouM. KonsolakisI.V. Yentekakis, G.E. Marnellos Proc. 12th Panhellenic Catalysis Congress, Georgioupoli, Chania, 2012

“The synergy of surface-induced and support-mediated promotion routes on Pd-based catalysts for the effective lean reduction of NOx by CO+H2 mixtures” V. Matsuka, G. Goula, M. Vrontaki, G. Avgouropoulos, M. Konsolakis, T. Ioannides, I.V. Yentekakis Proc. Eastmeets West Congress and Exhibition on Innovation and Entrepreneurship 2012, Nicosia, Cyprus (2012).

“On the combined effect of reducing agent and alkali promotion on N2O decomposition over Pd/Al2O3 catalysts”, M. Konsolakis, N. Kaklidis, G.E. Marnellos, I.V. Yentekakis Extended Abstract in 15th International Congress on Catalysis (2012).

“On the effects of SO2 and H2O on the surface and catalytic behavior of Pd/Al2O3 catalysts during the N2O reduction by CH4 under O2 excess conditions”, G. Pekridis, N. Kaklidis, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis, G.E. Marnellos, Proc. 8 th Panhellenic Symposium in Chemical Engineering, e-proceedings 375-384 (2011).

“Long term operation stability tests of intermediate and high temperatures Ni-based anodes’ SOFCs directly fueled with simulated biogas mixtures”, I.V. Yentekakis, T. Papadam, G. Goula, Paper No 026ELE, International Conference on Hydrogen Production ICH2P-11, June 19-22, 2011, Thessaloniki, Greece

“Novel electropositivelly-promoted catalytic materials for efficient nitrogen oxide emission control: A DRIFTS-aided study of the role of promoter”, V. Matsouka, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis, Proc. 2nd International Conference on Hazardous Waste Management, e-proceedings A6-6 (2010).

“Thermal aging behavior of Pt-only TWC converters under simulated exhaust conditions: Effect of rare earths (CeO2, La2O3) and alkali (Na) modifiers”, V. Matsouka, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis, A. Papavasiliou, A. Tsetsekou, N. Boukos, Book of abstracts, Nordic Symposium on Catalysis (2010).

“Surface and Catalytic properties of Potassium promoted Pd/Al2O3 catalysts during N2O reduction by alkanes or alkenes”, G. Pekridis, N. Kaklidis, M. Konsolakis, E. Iliopoulou, I.V. Yentekakis, G.E. Marnellos, Book of abstracts, Nordic Symposium on Catalysis (2010).

“Effect of thermal aging on the surface and catalytic behavior of structurally and electropositively promoted monometallic (Pt) catalysts”, V. Matsouka, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis, Proc. 11th Panhellenic Catalysis Symposium, pp. 76-79 (2010).

“Study of the surface and catalytic behavior of K-promoted Pd/Al2O3 catalysts during the N2O reduction by alkanes/alkenes”, G. Pekridis, N. Kaklidis, C. Athanasiou, M. Konsolakis, E. Iliopoulou, I.V. Yentekakis, G.E. Marnellos, Proc. 11th Panhellenic Catalysis Symposium, pp. 180-183 (2010).

“Effect of SO2 and H2O on the surface and catalytic behavior of Rh/γ-Al2O3 during the NO reduction by C3H8”, G. Pekridis, N. Kaklidis, K. Vafiadis, C. Athanasiou, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis, G.E. Marnellos, Proc. 11th Panhellenic Catalysis Symposium, pp. 208-211 (2010).

“Effect of Ce0.4Zr0.5La0.1O1.95 solid solution on the structural and catalytic properties of monometallic Pt/Al2O3 three-way catalytic converters”, A. Papavasiliou, V. Matsuka, M. Konsolakis, A. Tsetsekou, I.V. Yentekakis, Proc. 11th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2009), pp. A1108-A1115 (2009).

“Effect of CexZryLaz mixed oxides on the structural and catalytic behavior of monometallic catalytic converters under simulated exhaust conditions”, V. Matsouka, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis, A. Papavasiliou and A. Tsetsekou, Proc. 8 th International Congress on Catalysis and Automotive pollution control, Vol. 3, pp. 25-36 (2009).

“N2O abatement over γ-Al2O3 supported catalysts: Effect of reducing agent and active phase nature”, G. Pekridis, C. Athanasiou, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis, G.E. Marnellos, Proc. 8 th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control, Vol. 3, pp. 37-47 (2009).

“Effect of CexZryLazOδ mixed oxides on the thermal stability and catalytic behaviour of Pt/Al2O3 monoliths under simulated exhaust conditions”, V. Matsouka, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis, A. Papavasiliou and A. Tsetsekou, Proc. 7 th Panhellenic Symposium in Chemical Engineering, e-proceedings psxm7_00134 (2009)

“Effect of synthesis procedure on the structural and catalytic behavior of Pt/Al2O3 catalytic converters modified with Ce0.4Zr0.5La0.1O1.95 solid solution”, A. Papavasiliou, A. Tsetsekou, V. Matsouka, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis, Proc. 7 th Panhellenic Symposium in Chemical Engineering, e-proceedings psxm7_00138 (2009)

“Environmentally friendly production of electricity in wastewater treatment plants via biogas fuel cells ”, T. Papadam, I.V. Yentekakis. Proc. 3 th National Congress on Climate Change, Sustainable Development and Reniewable Energy Sources, Thessaloniki, pp. 553-560 (2009).

"In situ DRIFTS study of surface species formed over sodium promoted Pt/Al2O3 catalysts during the reduction of NO by C3H6", V. Matsouka, S. Koukiou, M. Konsolakis and I.V. Yentekakis, e-Proc. 9th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, Kefelonia, GR., pp.7- 15 (2008).

“Direct DRIFTS evidences for the active surface intermediates responsible for the improved catalytic performance of Na-promoted Pt/γ-Al2O3 catalysts during NO reduction by hydrocarbons”, V. Matsuka, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis, Proc. 1st International Conference on Hazardous Waste Management, Chania, Greece, pp. 87-88 (2008).

“Electropositive Promotion of De-NOx catalytic Processes”, (Invited keynote lecture), I.V. Yentekakis, Proc. 10th Greek National Congress on Catalysis, Metsovo, pp. 107-112 (2008).

“Performance and stability studies of intermediate and high temperature direct biogas solid oxide fuel cells”, T. Papadam, I.V. Yentekakis, Proc. 10th Greek National Congress on Catalysis, Metsovo, pp. 121-124 (2008).

“Surface behaviour of structurally (by CeO2-La2O3) and electropositively (by Na) promoted Pt/γ-Al2O3 catalysts under simulated exhaust conditions”, V. Matsuka, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis, Proc. 10th Greek National Congress on Catalysis, Metsovo, pp. 233-236 (2008).

"In situ Diffuse Reflectance Infrared Spectroscopic Study of NO interaction with electropositively promoted by Na Pt/γ-Al2O3 catalysts", S. Koukiou, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis, Proc. 6th National Symposium in Chemical Engineering, Athens-Greece, pp. 905-908 (2007).

"Electrochemical Promotion by potassium of the catalytic performance of Ir during the NO reduction by propene under variable oxygen concentrations", G. Goula, P. Katzourakis, N.Vakakis, T. Papadam, M. Konsolakis, I.V. Yentekakis, Proc. 6th National Symposium in Chemical Engineering, Athens-Greece, pp. 909-912 (2007).

"NO reduction by propene or CO over alkali-promoted Pd/YSZ catalysts ", M. Konsolakis and I.V. Yentekakis, e-Proc. 8th Conference on Protection and Restoration of the Environment, Chania, Greece, (2006).

"A comparative study of the performances of high and intermediate temperature solid oxide fuel cells developed for the advanced exploitation of biogas", G. Goula and I.V. Yentekakis, e-Proc. 8th Conference on Protection and Restoration of the Environment, Chania, Greece, (2006).

"Novel Electropositively promoted monometallic (Pt-only) catalytic converters for automotive pollution control", I.V. Yentekakis, M. Konsolakis, I.A. Rapakousios and V. Matsuka, e-Proc. 8th Conference on Protection and Restoration of the Environment, Chania, Greece, (2006).

"Lean NOx reduction with CO+H2 over K-modified Pd/Al2O3-TiO2 catalysts", M. Konsolakis, M. Vrontaki and I.V. Yentekakis, e-Proc. 8th Conference on Protection and Restoration of the Environment, Chania, Greece, (2006).

"A novel process for direct production of electricity and H2 from urban and industrial waste treatment", I.V. Yentekakis, G. Goula, T. Papadam, N. Kalogerakis, D. Mantzavinos and M. Ninolakis, e-Proc. 8th Conference on Protection and Restoration of the Environment, Chania, Greece, (2006).

"Automotive pollution control by electropositively promoted Pt-only catalytic converters", I.V. Yentekakis, M. Konsolakis, I.A. Rapakousios, Proc. 7th Inter. Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control, Vol. 3, pp. 205-212 (2006)

"An intermediate temperature SOFC running under internal dry reforming of simulated biogas mixture", I.V. Yentekakis, Proc. Inter. Hydrogen Energy Congress & Exhibition, Turkey, Istanbul, pp. 1-11, (2005).

"Development and Experimental Studies of Innovative Biogas Fuel Cells", (in Greek), G. Goula, V. Kiousis and I.V. Yentekakis, Proc. 5th Panhellenic Conference in Chemical Engineering, pp. 589-592 (2005).

"New process of production of electric energy and /or H2 from the treatment of urban and industrial wastes of varied COD", (in Greek), G. Goula, M. Ninolakis, D. Mantzavinos, N. Kalogerakis and I.V. Yentekakis, Proc. 8th Panhellenic Catalysis Symposium, pp. 68-72 (2005).

"Effect of surface additives and supports on the de-NOx behaviour of Ag-based catalysts under conditions of excess O2", (in greek), G. Botzolaki and I.V. Yentekakis, Proc. 8th Panhellenic Catalysis Symposium, pp. 204-207 (2005).

"Comparative study of reactions C3H6+NO+O2, C3H6+O2 and NO+O2 on electropositive promoted catalysts Pt/γ-Al2O3 and in lean-burn conditions", (in Greek), I. Rapakousios, V. Tellou, M. Konsolakis and I.V. Yentekakis, Proc. 5th Panhellenic Conference in Chemical Engineering, pp. 93-96 (2005).

"Production of electric energy from urban and industrial wastes", (in Greek), I.V. Yentekakis, G. Goula, D. Mantzavinos and N. Kalogerakis, Proc. 2nd National Conference for Hydrogen Technologies, pp. 287-292 (2005).

"Catalytic and electrocatalytic behaviour of a Ni-based cermet anode under internal dry reforming of simulated biogas mixturesin a high temperature SOFC", V. Kiousis, I.A. Rapakousios and I.V. Yentekakis, Book of Abs. 55th Annual Meeting of Inter. Society of Electrochemistry, Vol. 2, pp. 1203 (2004)

"Successful use of electropositive promoters in De-NOx Pt-group metals catalytic chemistry", V. Tellou and I.V. Yentekakis, Proc. 8th Inter. Conference on Environmental Science and Technology, pp. 863-870 (2003).

"Strong promotion by alkalis and alkaline earths of Pt for reactions of significant environmental importance (NOx, CO and Hydrocarbon emission control: Studies for model reactions", (in Greek), M. Konsolakis and I.V. Yentekakis, Proc. 3st Panhellenic Symposium in Chemical Engineering, pp. 1097-1100 (2001).

"Strong promotion by alkalis and alkaline earths of Pt for reactions of significant environmental importance (Nox, CO and Hydrocarbon emission control: Applications at realistic conditions", (in greek), M. Konsolakis, R.M. Lambert and I.V. Yentekakis, Proc. 3st Panhellenic Symposium in Chemical Engineering, pp. 1101-1104 (2001).

"Nonel alkali promoted catalysts for the NO, CO and hydrocarbons emission control: The case of NO+C3H6 reaction", I.V. Yentekakis, M. Konsolakis, R.M. Lambert, N. Macleod and L. Nalbantian, Proc. 5th Inter. Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control, Vol. 2, pp. 233-242 (2000).

"Catalytic Reduction of NO by hydrocarbons over Na-promoted Pd catalysts: The different behaviour of alkanes and alkenes", (in Greek), M. Konsolakis, V. Kiousis, I.V. Yentekakis and R.M. Lambert, Proc. 2st Panhellenic Symposium in Chemical Engineering, pp 313-317 (1999).

"Promotion by Sodium of NO+C3H6 reaction over Pt/γ-Al2O3 catalysts", (in greek), M. Konsolakis, A. Rizos, I. Koyialos and I.V. Yentekakis, Proc. 2st Panhellenic Symposium in Chemical Engineering, pp. 406-413 (1999).

"Extraordinarily effective promotion by Alkalies in emission coltrol catalysis", M. Konsolakis and I.V. Yentekakis, Proc. 1st Int. G. Papatheodorou Symposium, Patras, pp. 193-198 (1999).

"Promotion by Sodium in Emission Control Catalysis: The Pd-catalyzed reduction of NO by hydrocarbons", M. Konsolakis, V. Kiousis, R.M. Lambert and I.V. Yentekakis, Proc. 4rd Int. Conference, Protection and Restoration of the Environment, Vol. 1, 436-444 (1998).

"Oxidative Coupling of Methane to Ethylene in Novel Gas Recycle Reactor-Separators",(in Greek), M. Makri, Y. Jiang, I.V. Yentekakis and C.G. Vayenas, Proc. 1st Panhellenic Conference in Chemical Engineering, Vol. I, pp. 401-406 (1997).

"Promotion of Catalysts via Electrochemical Methods", S. Bebelis, I.V. Yentekakis, S. Neophytides, P. Petrolekas, P. Tsiakaras, Ch. Karavasilis, E. Karasali, K. Ppliangos, A. Kalogiannis, M. Makri, D. Tsiplakides and C.G. Vayenas, Proc. 1st Panhellenic Conference in Chemical Engineering, Vol. I, pp. 435-440 (1997).

"Promoting Reactions of Environmental Interest", (in greek), I.V. Yentekakis, A. Palermo and R.M. Lambert, Proc. 1st Panhellenic Conference in Chemical Engineering,Vol. I, pp. 447-452 (1997).

"Promoting by Sodium of Environmentally Important Catalytic Systems: The case of Pd(Na)/NO+C3H6 ", (in Greek), V. Kiousis, M. Konsolakis, R.M. Lambert and I.V. Yentekakis, Proc. 5st Panhellenic Catalysis Symposium, pp. 31-36 (1997).

"Electrochemical Promotion of the Catalytic Reduction of NO by Propene" (in greek), I.V. Yentekakis, A. Palermo and R.M. Lambert, Proc. 17th Panhellenic Chemistry Conference, Patras, Greece, pp. 847-851 (1996).

"Non-Faradaic Electrochemical Modification of Catalytic Activity of Metal Films Deposited on Solid Electrolytes", I.V. Yentekakis, S. Bebelis, S. Neophytides and C.G. Vayenas, 188th meeting of the Electrochemical Society, Book of extended Abstracts, The Electrochemical Society Inc., Pennington, NJ (1996)

"Electrochemical Promotion of Environmentally Important Catalytic Reactions", N.C. Filkin, A. Palermo, M.S. Tikhov, R.M. Lambert and I.V. Yentekakis, Proc. Faraday Discussion meeting, Reading University, UK (1996).

"Catalysis, Electrocatalysis and Electrochemical Promotion of the Steam Reforming of Methane over Ni Film and Ni-YSZ cermet Anodes", I.V. Yentekakis, Y. Jiang, S. Neophytides, S. Bebelis and C.G. Vayenas, Proc. 2nd European Solid Oxide Fuel Cell Forum, (B. Thorstencen Ed.), Vol.1, 131-142 (1996)

"In Situ Electrochemically Controlled Promotion of Environmentally Important Catalytic Reactions: NO Reduction by Propene", I.V. Yentekakis, A. Palermo and R.M. Lambert,(E. Diamantopoylos and G. Korfiatis Eds), Proc. 3rd Int. Conference, Protection and Restoration of the Environment, pp 640-648 (1996).

"Electrochemical promotion of the Pt-catalysed reaction between CO and NO", A. Palermo, I.V. Yentekakis, C. G. Vayenas and R. M. Lambert, Proc. IX Jornadas Argentinas de Catalysis, Salta, Argentina (1995)

"Ethylene Production from Methane in a Gas Recycle Electrocatalytic Reactor Separator", I.V. Yentekakis, Y. Jiang, M. Makri and C.G. Vayanas, Proc. 4th Panhellenic Symposium on Catalysis, Papingo, Greece, pp. 161-168 (1995).

"Electrochemical Promotion of Catalyst Surfaces Deposited on Ionic and Mixed Conductors", A. Kaloyannis, C. Pliangos, D. Tsiplakides, I.V. Yentekakis, S.G. Neophytides, S. Bebelis and C. G. Vayenas, Proc. 4th Panhellenic Symposium on Catalysis, Papingo, Greece, pp. 129-138, (1995).

"Kinetic of Internal Steam Reforming of Methane and their Effect on SOFC Performance", I.V. Yentekakis, S.G. Neophytides, A.C. Kaloyannis, S. Bebelis and C.G. Vayenas, Proc. 4th Panhellenic Symposium on Catalysis, Papingo, Greece, pp. 139-148, (1995).

"Oxidative Coupling of Methane to Ethylene with 85% yield in a Gas Recycle Electrocatalytic Reactor", I.V. Yentekakis, Y. Jiang, M. Makri and C.G. Vayanas, Proc. EUROPA-CAT II, Maastricht, the Netherlands, p 552, (1995)

"In situ controlled promotion of catalytic activity of metal surfaces via NEMCA: The case of C2H4 oxidation on Rh/YSZ" (in greek), C.A. Pliangos, I. V. Yentekakis, X. E. Verykios and C. G. Vayenas, Proc. 3rd Panhellenic Catalysis Symposium, Patras, pp. 388-389 (1994).

"Support Induced Promotional effects on the activity of automotive exhaust catalysts" (in Greek), C.A. Pliangos, I.V. Yentekakis, E. Papadakis, X.E. Verykios and C.G. Vayenas, Proc. 3rd Panhellenic Catalysis Symposium, Patras, pp. 386-387 (1994).

"Electrochemical Promotion of Pt catalyzed CO oxidation via NEMCA by using CaF2 solid electrolyte" (in Greek), I.V. Yentekakis, Jiang Yi and C.G. Vayenas, Proc. 3rd Panhellenic Catalysis Symposium, Patras, pp. 382-380 (1994).

"A new method for the evaluation of natural gas: Methane conversion to ethylene with 85% yield" (in Greek), I.V. Yentekakis , Y. Jiang and C.G. Vayenas, Proc. 15th Panhellenic Chemistry Conference, Thessaloniki, Greece, pp. 16-20 (1994).

"Development of improved catalytic converters based on support induced promotional effects" (in Greek), E.G. Papadakis, C.A. Pliangos, I.V. Yentekakis, C.G. Vayenas and X. Verykios, Proc. 15th Panhellenic Chemistry Conference, Thessaloniki, Greece, pp. 26-30 (1994).

"In situ controlled promotion of catalytic activity via solid electrolytes. The case of C2H4 oxidation on Rh" (in Greek), C.A. Pliangos, I.V. Yentekakis and C.G. Vayenas, Proc. 15th Panhellenic Chemistry Conference, Thessaloniki, Greece, pp. 21-25 (1994).

"Investigation of Thermodynamics and Kinetics of Chemisorption of Oxygen on Pt and Ag Catalysts by a new Electrochemical Technique: Potential-Programmed Reduction (PPR)" (in greek), Jiang Yi, I.V. Yentekakis and C.G. Vayenas, Proc. 3rd Panhellenic Catalysis Symposium, Patras, pp. 379-380 (1994).

"In situ controlled promotion of Pt catalyzed CO oxidation via NEMCA by using β"-Al2O3 solid electrolyte" (in Greek), I.V. Yentekakis, G. Moggridge, C.G. Vayenas and R.M. Lambert, Proc. 3rd Panhellinic Catalysis Symposium, Patras, pp. 384-385 (1994).

"Electrochemical Promotion in Catalysis: Non-Faradaic Modification of Catalytic Activity" (in Greek)C.G. Vayenas, S. Ladas, S. Bebelis, I.V. Yentekakis, S. Neophytides, Y. Jiang, Ch. Karavasilis, C. Pliangos, E. Karasali, A. Kalogiannis and M. Makri, Proc. 3rd Panhellinic Catalysis Symposium, Patras, pp. 204-230 (1994).

"In situ controlled promotion of catalytic activity of metal surfaces via NEMCA: The case of C2H4 oxidation on Rh/YSZ" (in greek), C.A. Pliangos, I. V. Yentekakis, X. E. Verykios and C. G. Vayenas, Proc. 3rd Panhellenic Catalysis Symposium, Patras, pp. 388-389 (1994).

"Non-Faradaic electrochemical modification of catalytic activity", C.G. Vayenas, S. Bebelis, I.V. Yentekakis, S. Neophytides, 45th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Porto, Portugal, Book of Abstracts, Vol 1, KIV-10 (1994)

"The use of CaF2 solid electrolyte for in situ controlled promotion of catalytic activity of metal catalyst electrodes via NEMCA: The case of CO oxidation on Pt", I.V. Yentekakis, Jiang Yi and C.G. Vayenas, Proc. 45th Annual Meeting of the Inter. Society of Electrochemistry, Porto, Portugal, Vol 2, IV-103 (1994)

"Carbon Monoxide Oxidation on Pt Films Deposited on β"-Al2O3 : Effect of Electrochemical Na Promotion", I.V. Yentekakis, G. Moggridge, C.G. Vayenas and R. M. Lambert, 1st European Congress on Catalysis (EUROPACAT-I), Montpellier, France, Book of Abstracts, Vol 2, p 726 (1993).

"Non-Faradaic Electrochemical Modification of Catalytic Activity in solid electrolyte cells" C.G. Vayenas, S. Bebelis, I.V. Yentekakis, S. Neophytides, Ch. Karavasilis and J. Yi, High Temperature Electrochemical Behaviour of Fast Ion and Mixed Conductors, (F. W. Poulsen et al, Eds), Riso Nat. Lab., Roskide, Denmark, pp. 175-191 (1993).

"Mathematical Modelling of Cross-flow, Counter-flow and Cocurrent-flow Solid Oxide Fuel Cells: Theory and some preliminary experiments", I.V. Yentekakis, S. Neophytides, S. Seimanides and C.G. Vayenas, Proc. 2nd Inter. Symp. on Solid Oxide Fuel Cells, Athens, Greece, Offic. Publ. of the EEC, Luxembourg, pp 281- 288 (1991).

 "The use of SOFC as Chemical Reactor: Non-Faradaic Catalysis", S. Bebelis, Ch. Karavasilis, H. Karasali, P. Tsiakaras, I.V. Yentekakis and C.G. Vayenas, Proc. 2nd Inter. Symp. Solid Oxide Fuel Cells, Athens, Greece, Offic. Publ. of the EEC, Luxembourg, pp. 353-360 (1991).

"Chemical Cogeneration in Solid Oxide Fuel Cells: H2 S Oxidation to SO2 on Pt and Coal Gasification in a Fused Metal Anode", I.V. Yentekakis, P.G. Debenedetti and C.G. Vayenas, Proc. 2nd Inter. Symp. on Solid Oxide Fuel Cells, Athens, Greece, Offic. Publ. of the EEC, Luxembourg, pp. 361- 367 (1991).

"Non-Faradaic electrochemical modification of catalytic activity", C.G. Vayenas, S. Bebelis, I.V. Yentekakis, S. Neophytides and P. Tsiakaras, Proc. 2nd Panhellenic Catalysis Symposium, Patras, September (1989).

"Catalytic and Electrocatalytic Oxidation of CO on Polycrystalline Pt" (in greek), I.V. Yentekakis, S. Neophytides and C.G. Vayenas, Proc. 1st Panhellinic Symposioum in Catalysis, Patras, Greece, pp. 4-5 (1988).

"Interaction of Chemical Kinetics and Mass Transfer in Trickle-bed Reactors: Application in the Hydrodesulfurization Process" (in greek), I.V. Yentekakis, S. Neophytides, A. Ioannides and C.G. Vayenas, Proc. 1st Panhellenic Catalysis Symposium, Patras, pp. 54-55 (1988).

"Cogeneration of Chemicals and Electrical Power: The Production of SO2 and Formaldehyde in Solid Electrolyte Fuel Cells", I.V. Yentekakis, S. Neophytides and C.G. Vayenas, Paper 168e, AIChE meeting, November 1988, Washington D.C., USA.

"Kinetic and Potentiometric investigation of CO oxidation on polycrystalline Silver", S. Neophytides, D. Bountouvas, I.V. Yentekakis and C.G. Vayenas, Proc. 10th Panhellenic Chemistry Conference, Athens, Greece, (in Greek),Vol A, pp. 445-460 (1985).

"Interaction of Chemical Kinetics and Diffusion in Hydrodesulfurization Catalysts", I.V. Yentekakis and C.G. Vayenas, Proc. 10th Panhellenic Chemistry Conference, Athens, Greece, (in Greek), Vol B, pp. 674-680, (1985).