Τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα

 

Τίτλος: «Ανάπτυξη και επίδειξη σε πιλοτική κλίμακα καινοτόμου, αποδοτικής και περιβαλλοντικά φιλικής διεργασίας παραγωγής καθαρού Η2 και ηλεκτρικής ισχύος από βιοαέριο- Eco-Bio-H2-FCs».

Πρόγραμμα: «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΠΕΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ, 2ος ΚΥΚΛΟΣ.

Προϋπολογισμός: €1.000.000,00 (total), Πολυτεχνείο Κρήτης: €208.000,00 

Χρηματοδότηση: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 

Διάρκεια: 2020-2023.

Τίτλος: «Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών για την αποτελεσματική απομάκρυνση ΝΟx από τις εκπομπές αυτοκινήτων». 

Πρόγραμμα: Διμερής Συνεργασία Έρευνας και  Καινοτομίας,  Ελλάδα-Κίνα

Προϋπολογισμός: €424.520,00 (total), Πολυτεχνείο Κρήτης: €160.000,00 

Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ 

Διάρκεια: 2019-2022.

Τίτλος: «Καινοτόμος διεργασία προηγμένης αξιοποίησης βιοαερίου και εκπομπών CO2: πλήρης μετατροπή τους σε αιθυλένιο». 

Πρόγραμμα: «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΠΕΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ

Προϋπολογισμός: €1.000.000,00 (total), Πολυτεχνείο Κρήτης: €275.000,00 

Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ 

Διάρκεια: 2018-2021.

To top