Τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα

 

Τίτλος: «Ανάπτυξη και επίδειξη σε πιλοτική κλίμακα καινοτόμου, αποδοτικής και περιβαλλοντικά φιλικής διεργασίας παραγωγής καθαρού Η2 και ηλεκτρικής ισχύος από βιοαέριο- Eco-Bio-H2-FCs».

Πρόγραμμα: «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ, 2ος ΚΥΚΛΟΣ.

Προϋπολογισμός: €1.000.000,00 (total), Πολυτεχνείο Κρήτης: €208.000,00 

Χρηματοδότηση: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 

Διάρκεια: 2020-2023.

Τίτλος: «Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης (TAEDR-0535821)»

Πρόγραμμα: Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό, ID 16618, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149305 από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Χρηματοδότηση: ΓΓΕΚ, Υπουργείο Ανάπτυξης.

Προϋπολογισμός: 2.456.404,80 € (total).

Προϋπολογισμός Πολυτεχνείου Κρήτης: 600.000,00 €.

Διάρκεια: 2023-2025.

Τίτλος: «Καινοτόμος σχεδιασμός σταθερών, αποτελεσματικών και επιτόπια αναγεννήσιμων νανοκαταλυτών για την ανακύκλωση του CO2 με τις διεργασίες Μεθανιοποίησης CO2 και ξηρής (2) αναμόρφωσης με μεθάνιο»

Πρόγραμμα: Υποδράση 2 «Χρηματοδότηση Έργων σε Τομείς Αιχμής» «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών),Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)»

Προϋπολογισμός: € 400.000,00 (total), Κρήτης: €220.000,00 Χρηματοδότηση: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) (πρόσφατα αναρτήθηκε στη λίστα των επιτυχόντων προς χρηματοδότηση προτάσεων)

Διάρκεια: 2023-2026.

Τίτλος: «Πράσινη και βιώσιμη φωτοχημική ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων και πολυμερών με βάση τα βιοχημικά προϊόντα σε χημικές ουσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας (PhotoUpPlas)»

Πρόγραμμα: Υποδράση 2 «Χρηματοδότηση Έργων σε Τομείς Αιχμής» «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών),Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)»

Προϋπολογισμός: €400.000,00 (total), Κρήτης: €150.000,00 Χρηματοδότηση: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) (πρόσφατα αναρτήθηκε στη λίστα των επιτυχόντων προς χρηματοδότηση προτάσεων)

Διάρκεια: 2023-2026.