Ερευνητικά Προγράμματα που έχουν Υλοποιηθεί
 • Τίτλος: «Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών για την αποτελεσματική απομάκρυνση ΝΟx από τις εκπομπές αυτοκινήτων». Πρόγραμμα:  Διμερής Συνεργασία Έρευνας και  Καινοτομίας,  Ελλάδα-Κίνα. Προϋπολογισμός: €424.520,00 (total), Πολυτεχνείο Κρήτης: €160.000,00. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ. Διάρκεια: 2019-2022.

 • Τίτλος: «Καινοτόμος διεργασία προηγμένης αξιοποίησης βιοαερίου και εκπομπών CO2: πλήρης μετατροπή τους σε αιθυλένιο». Πρόγραμμα: «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ. Προϋπολογισμός: €1.000.000,00 (total), Πολυτεχνείο Κρήτης: €275.000,00.  Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ. Διάρκεια: 2018-2021.

 • Τίτλος: «Περιβαλλοντική διαχείριση CO2 μέσω της μετατροπής του σε αναβαθμισμένα χημικά προϊόντα». Πρόγραμμα: Υποτροφία Αριστείας για μεταδιδακτορική Έρευνα-Σχολή ΜΗ.ΠΕΡ. Προϋπολογισμός: €12000. Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ, Πολυτεχνείο Κρήτης. Διάρκεια: 2016-2017.

 • Τίτλος: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Πρόγραμμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ. Χρηματοδότηση: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013. Προϋπολογισμός: €140.000 (συνολικός). €53.775,32 (για το Πολυτεχνείο Κρήτης) Διάρκεια: 2012-2014

 • Τίτλος: Κυψελίδες καυσίμου προηγμένων σχεδιασμών και τεχνολογίας για την απευθείας ενεργειακή εκμετάλλευση του βιοαερίου και ουσιών προερχόμενων από τη βιομάζα. Πρόγραμμα: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ. Προϋπολογισμός: €45.000. Χρηματοδότηση: ΥΠΕΠΘ & Ε.Ε. Διάρκεια: 2011-2014. Παρατήρηση: Παρά την έγκρισή του, το έργο διεκόπη λόγω οικιοθελούς αποχώρησης του υποψηφίου διδάκτορα για προσωπικούς λόγους ανεξάρτητους με το πρόγραμμα και μη δυνατότητα αντικατάστασής του.

 • Τίτλος: Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων μέσω της συνέργειας δομικών και επιφανειακών προωθητών για τον ταυτόχρονο περιορισμό των εκπομπών οξειδίων (ΝΟx) και υποξειδίου (Ν­­­2Ο) του Αζώτου (CASANO). Πρόγραμμα: ΘΑΛΗΣ/ΥΠΕΠΘ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Επισπεύδον Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Συντονιστής έργου: Μαρνέλλος Γ.). Υπεύθυνος Ερευνητικής Ομάδος (του Πολυτεχνείο Κρήτης): Ι. Γεντεκάκης Προϋπολογισμός: €598.000,00 (συνολικός), €164.000,00 (για το Πολυτεχνείο Κρήτης). Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ΕΣΠΑ 2007-2013  Διάρκεια: 2011-2016.

 • Τίτλος: Καινοτόμες κυψελίδες καυσίμου για απευθείας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, βιοαλκοόλες και ανώτερους υδρογονάνθρακες. Πρόγραμμα: Χρηματοδότησης Βασικής Έρευνας-2007 Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ, Πολυτεχνείου Κρήτης Προϋπολογισμός: €10.000,00 Διάρκεια: 2007-2009.

 • Τίτλος:Παραγωγή Υδρογόνου με καταλυτική κατεργασία υδρογονανθράκων και βιομάζας. Πρόγραμμα: Βασικής έρευνας ΕΛΚΕ 2007. Προϋπολογισμός: €5.000,00. Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης. Διάρκεια: 2007-2008.

 • Τίτλος: Κατάλυση: Ζωτικό εργαλείο για την αναβάθμιση της ατμόσφαιρας και την παραγωγή ενέργειας-ΚΑΠΕΝΕ. (Για το Πολυτεχνείο Κρήτης: Αντιρρυπαντικές τεχνολογίες κατά την παραγωγή και χρήση συμβατικών καυσίμων). Πρόγραμμα: Ανθρώπινα Δίκτυα Ε&Τ Επιμόρφωσης Β΄ κύκλος. Προϋπολογισμός: € 16.877,94 (για το Πολυτεχνείο Κρήτης) Διάρκεια: 2006-2008. Συνεργασία: ΕΚΕΤΑ/ΕΙΤΧΗΔ, Πολ. Κρήτης, Π.Π, Π.Ι, ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ, ΑΠΘ, Π.Δ.Μ, ΕΜΠ.

 • Τίτλος:Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων δι-μεταλλικών ανοδικών ηλεκτροδίων σε κυψελίδες καυσίμου υδρογονανθράκων τύπου SOFC. Πρόγραμμα: ΓΓΕΤ/05 ΝΟΝ-EU-242 Προϋπολογισμός: €65.000,00 (συνολικός), €25.818,85 (για Πολυτεχνείο Κρήτης). Χρηματοδότηση: ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διάρκεια: 2006-2008. Συνεργασία: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και Πολυτεχνείο Κρήτης

 • Τίτλος: Ανάπτυξη αποτελεσματικής μεθόδου παρασκευής και μορφοποίησης σε επιθυμητά σχήματα στερεών ηλεκτρολυτών ενδιαμέσων θερμοκρασιών,. Πρόγραμμα: Βασικής έρευνας ΕΛΚΕ-2006. Προϋπολογισμός: €5.000,00. Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης. Διάρκεια: 2006-2007.

 • Τίτλος: ΠΕΝΕΔ-03: Καινοτόμος διεργασία απευθείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και Η2 από επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων ποικίλου COD. Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ 2003/ΓΓΕΤ. Προϋπολογισμός: €114.000,00. Χρηματοδότηση: Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΕΝΕΔ 2003 (Συγχρηματοδότηση από εταιρεία Watersafe A.E., Ελλάς) Διάρκεια: 2005-2009.

 • Τίτλος: Ανάπτυξη ολοκληρωμένων καινοτόμων καταλυτών αυτοκινήτων για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Πρόγραμμα: Βασικής έρευνας ΕΛΚΕ-2003 Προϋπολογισμός: €5.000,00. Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης. Διάρκεια: 2003-2004.

 • Τίτλος: Κινητική, ηλεκτροκινητική συμπεριφορά και ηλεκτροδιακά φαινόμενα καινοτόμων ηλεκτροκαταλυτών σε κυψελίδες καυσίμου για αντιδράσεις που σχετίζονται με τον έλεγχο ρυπογόνων εκπομπών. Πρόγραμμα: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ/ΥΠΕΠΘ. Προϋπολογισμός: €35.609,50. Χρηματοδότηση: Γ’ ΚΠΣ. Διάρκεια: 2002-2007

 • Τίτλος: Promotion by alkalies in emission control catalysis Πρόγραμμα: Διακρατικών Συνεργασιών Ελλάδος-Μ. Βρετανίας Προϋπολογισμός: €18.000. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ & Athens British Council. Διάρκεια: 1999-2001

 • Τίτλος: Fused Metal Anode Solid Oxide Fuel Cells for Simultaneous Coal Gasification and Production of Electrical Energy Ενημέρωση: Δεκέμβριος 2021 Πρόγραμμα: ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ Προϋπολογισμός: €10000. Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Διάρκεια: 2000-2003.

 • Τίτλος: "Promotion of environmentally important catalytic reactions and fused metal anode SOFCs" Πρόγραμμα: Internal ICE/HT-FORTH programs Προϋπολογισμός: €3000. Χρηματοδότηση: ICE/HT-FORTH. Διάρκεια: 2000-2001.

 • Τίτλος: Promotion of environmentally important catalytic reactions and fused metal anode SOFCs Πρόγραμμα: Internal ICE/HT-FORTH programs Προϋπολογισμός: €3000. Χρηματοδότηση: ICE/HT-FORTH. Διάρκεια: 1999-2000.

 • Τίτλος: Promotion of environmentally important catalytic reactions Πρόγραμμα: Internal ICE/HT-FORTH programs Προϋπολογισμός: €3000. Χρηματοδότηση: ICE/HT-FORTH. Διάρκεια: 1998-1999.