Το Εργαστήριο Φυσικοχημείας & Χημικών Διεργασιών (εργαστήριο PCCP) δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Ι.Β.Γεντεκάκη το 2001. Το εργαστήριο PCCP είναι ένα εκ των καθιερωμένων εργαστηρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στο εργαστήριο PCCP έχοντας άριστο εξοπλισμό, υψηλής τεχνολογίας υποδομές, δραστήρια και παραγωγικά μέλη, ανώτερους αλλά και νέους ερευνητές, διδακτορικούς ή και μεταπτυχιακούς φοιτητές και με αξιόλογες διεθνείς συνεργασίες, εξασφαλίζεται η υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παράγεται.Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι στόχοι του εργαστηρίου PCCP είναι τα ακόλουθα:

 •  Σύνθεση νέων βελτιωμένων καταλυτικών / ηλεκτροκαταλυτικών ιδιοτήτων νανο-δομημένων και σύνθετων υλικών.

 •  Δομή, μορφολογία, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και καταλυτική αξιολόγηση επιδόσεων νέων υλικών υπό επιλεγμένες αντιδράσεις που σχετίζονται με σημαντικές τεχνολογικές εφαρμογές.

 •  Μελέτη συμπεριφοράς επιφανειών και διεπιφανειών.

 •  Η προώθηση και η προέλευση ετερογενούς κατάλυσης και ηλεκτροκατάλυσης.

 •  Επιστήμη και τεχνολογία κυψελών καυσίμου.

 •  Υδρογόνο, βιοκαύσιμα, φυσικό αέριο.

 •  Περιβαλλοντική κατάλυση και έλεγχος της ρύπανσης.

 •  Μηχανική χημικών διεργασιών

Πολιτική έρευνας PCCP

Βασική, τεχνολογική ή εφαρμοσμένη έρευνα που:

 • προωθεί την επιστήμη και την ανάπτυξη
 • σέβεται την ακαδημαϊκή ηθική.
 • είναι σε συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς και Ιδρύματα.

Τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα

Ερευνητικά Προγράμματα που έχουν ολοκληρωθεί