Το Εργαστήριο Φυσικοχημείας & Χημικών Διεργασιών (εργαστήριο PCCP) δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Ι.Β.Γεντεκάκη το 2001. Το εργαστήριο PCCP είναι ένα εκ των καθιερωμένων εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης (TUC).

Στο εργαστήριο PCCP έχοντας άριστο εξοπλισμό, υψηλής τεχνολογίας υποδομές, δραστήρια και παραγωγικά μέλη, ανώτερους αλλά και νέους ερευνητές, διδακτορικούς ή και μεταπτυχιακούς φοιτητές και με αξιόλογες διεθνείς συνεργασίες, εξασφαλίζεται η υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παράγεται.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι στόχοι του εργαστηρίου PCCP είναι τα ακόλουθα:

  •  Σύνθεση νέων βελτιωμένων καταλυτικών / ηλεκτροκαταλυτικών ιδιοτήτων νανο-δομημένων και σύνθετων υλικών.
  •  Δομή, μορφολογία, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και καταλυτική αξιολόγηση επιδόσεων νέων υλικών υπό επιλεγμένες αντιδράσεις που σχετίζονται με σημαντικές τεχνολογικές εφαρμογές.
  •  Μελέτη συμπεριφοράς επιφανειών και διεπιφανειών.
  •  Η προώθηση και η προέλευση ετερογενούς κατάλυσης και ηλεκτροκατάλυσης.
  •  Επιστήμη και τεχνολογία κυψελών καυσίμου.
  •  Υδρογόνο, βιοκαύσιμα, φυσικό αέριο. • Περιβαλλοντική κατάλυση και έλεγχος της ρύπανσης.
  •  Μηχανική χημικών διεργασιών

 

Πολιτική έρευνας PCCP

Βασική, τεχνολογική ή εφαρμοσμένη έρευνα που

  • προωθεί την επιστήμη και την ανάπτυξη
  • σέβεται την ακαδημαϊκή ηθική.
  • είναι σε συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς και Ιδρύματα.