• Χημικές αναλύσεις και φυσικοχημικός χαρακτηρισμός υλικών, επιφανειών και διεπιφανειών.
  • Χημικές αναλύσεις αέριων ρύπων (υδρογονανθράκων, ΝΟx, SOx, VOCs, κλπ)
  • Συμβουλές για τον έλεγχο και την βελτιστοποίηση λειτουργίας αντιδραστήρων, φυσικών και χημικών διεργασιών.
  • Σχεδιασμός φυσικών και χημικών διεργασιών. Ανάπτυξη καινοτόμων χημικών και ενεργειακών τεχνολογιών.
  • Θέματα Χημικής Μηχανικής.
  • Συμβουλές για αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση Φυσικού Αερίου.
  • Συμβουλές για εγκατάσταση και λειτουργία κυψελίδων καυσίμου φυσικού αερίου, υδρογόνου, βιοαερίου
  • Συμβουλές για επιλογή και εγκατάσταση συσκευών και τεχνολογιών αντιρύπανσης παραγωγικών και βιομηχανικών μονάδων.
  • Κατασκευή εξειδικευμένων καταλυτικών φίλτρων.