1. Προσωπικό

  • Καθηγητές
  • Επιστημονικό Προσωπικό
  • Υποψήφιοι διδάκτορες

2. Εργαστηριακή υποδομή

3. Παροχή υπηρεσιών