Καθηγητές

 

(II) Δημήτριος Γουρνής

Καθηγητής, Αναπληρωτής Διευθυντής Εργαστηρίου  PCCP

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

 • 1998: Διδακτορική Διατριβή (Ph.D) Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • 1992: Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Χημεία Νανοϋλικών (σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη ιδιοτήτων)
 • Φυλλόμορφα (2D) υλικά [ανόργανες φυλλόμορρφες δομές, υλικά με βάση τις αργίλους (άργιλοι, υποστυλωμένοι άργιλοι, οργανοάργιλοι, LDHs), φυλλόμορφες δομές άνθρακα, TMDs, γερμανάνιο, ΜΧένια κ.ά.]
 • Νανοδομικά υλικά με βάση τον άνθρακα (νανοσωλήνες άνθρακα, φουλερένια, γραφένιο, νανοτελείες, νανοδίσκοι, μοριακά διαμάντια)
 • Οργανικά-ανόργανα υβριδικά νανοσύνθετα υλικά
 • Μεσοπορώδη υλικά
 • Μεταλλικά (μαγνητικά, ημιαγώγιμα, ή καταλυτικά) νανοσωματίδια
 • Βιομιμητικά υλικά και βιοκαταλύτες
 • Ερευνητική προσέγγιση εστιασμένη στους τομείς των καταλυτικών, ενεργειακών, περιβαλλοντικών, μαγνητικών, ηλεκτρονικών, οπτικών, δημιουργία σύνθετων, βιο-σχετιζόμενων και ιατρικών εφαρμογών.
 • Δομικός χαρακτηρισμός υλικών με περίθλαση ακτίνων-Χ σκόνης, φασματοσκοπίες FTIR, Raman, UV-Vis, EPR, Μössbauer, θερμική ανάλυση (DTA/DSC/TGA), μικροσκοπία AFM και SEM, μελέτη μηχανικών και θερμικών ιδιοτήτων των υλικών.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • 2023-2025: Flagship Actions “Advanced Nanostructured Materials for Sustainable Growth: Green Energy Production/Storage, Energy Saving and Environmental Remediation (GREENMAT)”, institutional budget 600,000 € (Total 2.456.404€, GSRT-Greece)
 • 2023-2026: HFRI-Basic Research Financing Action “Innovative design of stable, efficient and in situ regenerable nanocatalysts for CO2 recycling by CO2 methanation and CO2 reforming by methane processes (StableCO2Nanocat)”, team budget 180,000 € (Total 400,000 €, HFRI)
 • 2023-2026: HFRI-Basic Research Financing Action “Green and Sustainable Photochemical Upcycling of Plastic Waste and Biobased Polymers to High-Added Value Chemicals (PhotoUpPlas)”, budget TUC 115,000 € (Total 400,000 €, HFRI)
 • 2020-2023: Research-Create-Innovate II “Design and develpopment of a sweat-based glucose monitoring graphene nanodevice (closed-loop) with controlled transdermal nanoemulsion release for hypoglycemic drug delivery” group budget 150,080 € (Total 901,930 €, GSRT-Greece)
 • 2020-2023: Research-Create-Innovate II “Development and pilot scale demonstration of an innovative, effective and eco-friendly process for the production of clean hydrogen and electrical power generation from biogas” group budget 102,000 € (Total 1,000,000 €, GSRT-Greece)

Διακρίσεις

 • Αναπληρωτής Εκδότης (Associate Editor) στο περιοδικό Frontiers in Materials (specialty section: Carbon-based Materials; IF: 3.2)
 • Μέλος συντακτικών επιτροπών των περιοδικών: (i) Molecules (Section Editor in ‘Materials Chemistry’, IF: 4.6) (ii) Nanomaterials (Section Editor in ‘2D and Carbon Nanomaterials’, IF. 5.3) και (iii) Materials Futures (IOP publishing).
 • Μέλος της Γενικής Συνέλευσης (2016-2018) του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ, εκλεγμένος εκπρόσωπος του Παν/μίου Ιωαννίνων).
 • Διευθυντής του (i) ΔΠΜΣ «Χημεία και Τεχνολογία Υλικών» (2018-2022) και (ii) ΠΜΣ «Προηγμένα Υλικά» (2022-2023) του Παν/μίου Ιωαννίνων
 • Εκδότης ειδικών θεμάτων (Special Topic Editor) ‘Carbon Superstructures: From Synthesis to Applications’ in Frontiers in Materials (co-eds. V. Georgakilas, G. Froudakis, January 2018)
 • Προσκεκλημένος εκδότης ειδικών τευχών (Guest editor of special issues): (i) ‘Nanomaterials in Catalysis Applications’ in Catalysts (IF 3.6, co-eds. I.V. Yentekakis, M.A. Karakassides, www.mdpi.com/si/27897), (ii) ‘Chemistry and Physics of Low-Dimensional Materials’ in Molecules (co-eds. P. Rudolf, R. Macovez, www.mdpi.com/si/43709).
 • Μέλος επιστημονικής επιτροπής σε 6 συνέδρια (όπως, 34th ECIS, Athens, Sept. 2020)
 • Δύο (2) υποτροφίες διδασκαλίας ως έμπειρος ερευνητής στο UPC, Barcelona (2012) και Univ. Calabria, Italy (CNISM, 2016).
 • Υποτροφία στο Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (1993-1998, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις).

Διδασκαλία Προπτυχιακών Μαθημάτων

 • [ΧΜ 314] Επιστήμη & Τεχνολογία Πολυμερών και Μακρομορίων (5ο εξάμηνο – Κατεύθυνση ΧΜ – Επιλογής)
 • [ΧΜ 312] Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών (6ο εξάμηνο – Κατεύθυνση ΧΜ – Υποχρεωτικό)
 • [ΧΜ 403] Νανοϋλικά & Νανοτεχνολογία (7ο εξάμηνο – Κατεύθυνση ΧΜ – Υποχρεωτικό)
 • [ΧΜ 409] Φυσική Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμη Επιφανειών (8ο εξάμηνο – Κατεύθυνση ΧΜ – Επιλογής)

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Σακαβίτση Βικτώρια
 • Καλούδη Αγγελική