Καθηγητές

 

(I) Ιωάννης Γεντεκάκης

Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου PCCP

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ετερογενής Κατάλυση, Περιβαλλοντική Κατάλυση, Χημική Κινητική, Θερμοδυναμική: Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός νέων καταλυτών για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Η δράση των προωθητών στην ετερογενή κατάλυση. Χαρακτηρισμός φυσικοχημικών ιδιοτήτων επιφανειών και υλικών με χρήση σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης (πχ XPS, XRD, SEM/ΤΕΜ, FTIR, ICP, TPD/TPR, BET).  
 • Νανοϋλικά-Νανοτεχνολογία: Στοχευμένες έξυπνες ιδιότητες για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές
 • Προστασία-Διαχείριση Περιβάλλοντος: Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων και διεργασιών για την διαχείριση αέριων ρύπων (πχ NOx, CO, H/Cs, SO2, H2S) που εκπέμπονται από στάσιμες ή κινητές πηγές ρύπανσης.  
 • Ηλεκτροχημεία και Ηλεκτροκατάλυση: Φυσικοχημική συμπεριφορά. Σχεδιασμός καινοτόμων Κυψελίδων Καυσίμου.  
 • Φυσικοχημική Ανάλυση και Σχεδιασμός πολυφασικών καταλυτικών αντιδραστήρων, ηλεκτροχημικών αντιδραστήρων και διεργασιών.  
 • Φαινόμενο Ηλεκτροχημικής Προώθησης ή NEMCA: Τροποποίηση των εγγενών ιδιοτήτων (ενεργότητας, εκλεκτικότητας) των καταλυτών με ηλεκτροχημικές μεθόδους.  
 • Βιοαέριο, Βιομάζα και Φυσικό Αέριο: Προηγμένη Διαχείριση/αξιοποίηση, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  
 • Παραγωγή Η2: από CH4 και C2+ υδρογονάνθρακες, βιοαέριο και νερό.  
 • Ανακύκλωση CO2: Περιβαλλοντική διαχείριση και αξιοποίηση του CO2 (δέσμευση, παραγωγή χρήσιμων χημικών και καυσίμων)

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • 2020-2023: «Ανάπτυξη και επίδειξη σε πιλοτική κλίμακα καινοτόμου , αποδοτικής και περιβαλλοντικά φιλικής διεργασίας παραγωγής καθαρού Η2 και ηλεκτρικής ισχύος από βιοαέριο». (Τ2ΕΔΚ-00955: Eco-Bio-H2-FCs). Πρόγραμμα: «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΠΕΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ, 2ος ΚΥΚΛΟΣ. Προϋπολογισμός: €1.000.000,00 (total), Πολυτεχνείο Κρήτης:  €208.000,00 Χρηματοδότηση: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Γεντεκάκης.
 • 2019-2022: «Development of new Catalysts for Efficient De-NOX Abatement of Automobile Exhaust Purification». (Τ7ΔΚΙ-00356: CatEfDeNOX). Πρόγραμμα: GRΕEK-CHINESE BILATERAL RESEARCH AND INNOVATION COOPERATION. Προϋπολογισμός: € 424.520,00 (total), Πολυτεχνείο Κρήτης:  €160.000,00. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ. Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής: Ιωάννης Γεντεκάκης.
 • 2018-2021: «Καινοτόμος διεργασία προηγμένης αξιοποίησης βιοαερίου και εκπομπών CO2: πλήρης μετατροπή τους σε αιθυλένιο». (Τ1ΕΔΚ-00782: ECO-ETHYLENE). URL: https://www.eco-ethylene.tuc.gr/el/archi/ Πρόγραμμα: «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΠΕΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ, 1ος ΚΥΚΛΟΣ. Προϋπολογισμός: €1.000.000,00 (total), Πολυτεχνείο Κρήτης:  €275.000,00 Χρηματοδότηση: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ. Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής: Ιωάννης Γεντεκάκης.
 • 2016-2018: «Περιβαλλοντική διαχείριση CO2 μέσω της μετατροπής του σε αναβαθμισμένα χημικά προϊόντα».  Πρόγραμμα: Υποτροφία Αριστείας για μεταδιδακτορική Έρευνα-Σχολή ΜΗ.ΠΕΡ.  Προϋπολογισμός: €12000. Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ, Πολυτεχνείο Κρήτης. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Γεντεκάκης/Γραμματική Γούλα.

Διακρίσεις

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • I.V. Yentekakis, P. Panagiotopoulou, G. Artemakis. A Review of Recent Efforts to Promote Dry Reforming of Methane (DRM) to Syngas Production via Bimetallic Catalyst Formulations. Applied Catalysis B: Environmental 296 (2021) 120210. (IF=19.503; Citations: 16)
 • E. Nikolaraki, G. Goula, P. Panagiotopoulou, M.J. Taylor, K. Kousi, G. Kyriakou, D.I. Kondarides, R.M. Lambert, I.V. Yentekakis. Support Induced Effects on the Ir Nanoparticles Activity, Selectivity and Stability Performance under CO2 Reforming of Methane. Nanomaterials 11(11), 2021, 2880. (IF=5.076; Citations: -)
 • G.I. Siakavelas, N.D. Charisiou, S. AlKhoori, A.A. AlKhoori, V. Sebastian, S.J. Hinder, M.A. Baker, I.V. Yentekakis, K. Polychronopoulou, M.A. Goula. Highly selective and stable nickel catalysts supported on ceria promoted with Sm2O3, Pr2O3 and MgO for the CO2 methanation. Applied Catalysis B: Environmental 282 (2021) 119562. (IF=19.503; Citations: 36)
 • A.I. Tsiotsias, N.D. Charisiou, I.V. Yentekakis, M.A. Goula. The role of alkali and alkaline earth metals in the CO2 methanation reaction and the combined capture and methanation of CO2. Catalysts 10 (2020) 812. (IF=4.146; Citations: 27)
 • G. Botzolaki, G. Goula, A. Rontogianni, E. Nikolaraki, N. Chalmpes, P. Zygouri, M. Karakassides, D. Gournis, N. Charisiou, M.A. Goula, I.V. Yentekakis. CO2 methanation on supported Rh nanoparticles: The combined effect of support oxygen storage capacity and Rh particle size. Catalysts 10(8) (2020) 944. (IF=4.146; Citations: 9)
 • I.V. Yentekakis, G. Goula, M. Hatzisymeon, I. Betsi-Argyropoulou, G. Botzolaki, K. Kousi, D.I. Kondarides, M.J. Taylor, C.M.A. Parlett, A. Osatiashtiani, G. Kyriakou, J.P. Holgado, R.M. Lambert. Effect of support oxygen storage capacity on the catalytic performance of Rh nanoparticles for CO2 reforming of methane. Applied Catalysis B: Environmental, 243 (2019) 490-501. (IF=19.503; Citations: 97)
 • G. Goula, G. Botzolaki, A. Osatiashtiani, M.A. Parlett, G. Kyriakou, R.M. Lambert, I.V. Yentekakis. Oxidative thermal sintering and redispersion of Rh nanoparticles on supports with high oxygen ion lability. Catalysts 9(6) (2019) 541. (IF=4.146; Citations: 23)
 • I.V. Yentekakis, G. Goula. Biogas Management: Advanced Utilization for Production of renewable energy and Added-Value Chemicals (Review). Frontiers in Environmental Science 5 (2017) 7  (IF=4.581; Citations: 54)
 • M.A Goula, N.D. Charisiou, G. Siakavelas, L. Tzounis, I. Tsiaoussis, P. Panagiotopoulou, G. Goula, I.V. Yentekakis. Syngas production via the biogas dry reforming reaction over Ni supported on zirconia modified with CeO2 or La2O3 catalysts. International Journal of Hydrogen Energy, 42 (2017) 13724-13740. (IF=5.816; Citations: 101)
 • I.V. Yentekakis, G. Goula, P. Panagiotopoulou, S. Kampouri, M.J. Taylor, G. Kyriakou, R. M. Lambert. Stabilization of Catalyst particles against sintering on oxide supports with high oxygen ion lability exemplified by Ir-catalysed decomposition of N2O.  Applied Catalysis B: Environmental, 192 (2016) 357-364.  (IF=19.503; Citations: 38).

Διδασκαλία Προπτυχιακών Μαθημάτων

 • [ΜΠ 113] Εισαγωγή στη Χημική & Περιβαλλοντική Μηχανική (1ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό)
 • [ΧΜ 311] Φυσικές Διεργασίες Ι (5ο εξάμηνο - Κατεύθυνση ΧΜ - Υποχρεωτικό)
 • [ΧΜ 402] Φυσικοχημεία ΙΙ (6ο εξάμηνο - Κατεύθυνση ΧΜ - Υποχρεωτικό)
 • [ΧΜ 317] Ανάλυση Χημικών Διεργασιών ΙΙ (7ο εξάμηνο - Κατεύθυνση ΧΜ - Υποχρεωτικό)
 • [ΧΜ 504] Τεχνολογίες Φυσικού αερίου - Βιοαερίου - Υδρογόνου (9ο εξάμηνο - Κατεύθυνση ΧΜ - Επιλογής)

Πρόγραμμα Σπουδών ΜΗΠΕΡ (ισχύει για Ακ. Έτος 2021-22)

 • [ΜΠ 452 ] Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αερίων Εκπομπών (9o εξάμηνο - Επιλογής)

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

 • [Β 209] Τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας (Υποχρεωτικό)

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Γεώργιος Αρτεμάκης
 • Γεωργία Μποτζολάκη
 • Έρση Νικολαράκη
 • Ανατολή Ροντογιάννη