Καταστάσεις της ύλης, Βασικές ιδιότητες. Ιδανικά αέρια: Ιδιότητες, νόμοι. Κινητική θεωρία. Διάχυση αερίων, υπολογισμοί. Πραγματικά αέρια: συμπεριφορα, καταστατικές εξισώσεις, εξίσωση Van der Waals. Σύγκριση συμπεριφοράς αερίων, αρχή αντιστοίχων καταστάσεων. Χημική κινητικη: Σταθερά ταχύτητας, θεωρία Arhenius. Εξισώσεις ρυθμού. Μέθοδοι κινητικής μελέτης αντιδράσεων σε αντιδραστήρε batch, CSTR και PFR. Μηχανισμοί. Κινητικές εξισλωσεις μέσω μηχανισμών. Κινητική ομογενών και ετερογενών καταλυτικών αντιδράσεων. Εφαρμογές στο σχεδιασμό αντιδραστήρων.Θερμοδυναμική: 1ος Νόμος, εφαρμογές. Χημική θερμοδυναμική. 2ος Νόμος, εφαρμογές. Ενθαλπία, Εντροπία, ελέυθερη ενέργεια Gibbs και Helmholtz, χημικό δυναμικό. Χημική ισορροπία, υπολογισμοί. Ισορροπία φάσεων.

Οι γνώσεις συμπληρώνονται με εργαστηριακές ασκήσεις που περιλαμβάνουν: Ισορροπία ατμών-υγρού και απόσταξη, Ισορροπία αερίου- υγρού και απορρόφηση, Ισορροπία ρευστών-στερεών επιφανειών και προσρόφηση. Χημική κινητική ομογενών και ετερογενών καταλυτικών αντιδράσεων. Μελέτη αντιδράσεων σπουδαίας σημασίας στον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ηλεκτροχημεία. Κυψελίδες καυσίμου.

 

 

Ρύπανση της ατμόσφαιρας από αέριες εκπομπές. Σύντομη περιγραφή

Οι ρύποι και οι πηγές τους. Η συμπεριφορά τους στην ατμόσφαιρα

Επιπτώσεις της ρύπανσης από αέριες εκπομπές σε πλανητικό επίπεδο (φαινόμενο θερμοκηπίου, τρύπα όζοντος, όξινη βροχή και όξυνση περιβάλλοντος, κπλ

Εθνικοί, διεθνείς κανονισμοί και νομοθεσίες σχετικά με τις εκπομπές ρύπων

Τεχνολογίες αντιμετώπισης αέριων εκπομπών: κινητές πηγές ρύπανσης (αυτοκίνητο κλπ)

Τεχνολογίες αντιμετώπισης αέριων εκπομπών: σταθερές πηγές ρύπανσης (βιομηχανικές εκπομπές) Τεχνολογίες αντιμετώπισης σωματιδιακής ρύπανσης

Καινοτόμες, εναλλακτικές αντιρρυπαντικές τεχνολογίες για την παραγωγή ενέργειας και προϊόντων

Διαλέξεις μαθήματος

Ύλη Μαθήματος
Περιγραφή Μαθήματος
Διαλέξεις 1 έως 3
Διαλέξεις 4 έως 5
Διαλέξεις 6 έως 7
Διαλέξεις 8 έως 9
Διαλέξεις 10 έως 11 Ασκήσεις
Πρόσθετο υλικό #1 (Mobile and stationary emissions)
Πρόσθετο υλικό #2 (Enviromental Catalysis)
 
Πρόσθετο υλικό #3 (Natural gas + Fuel Cells)